Verslag Netwerk 1WO2 van 11 februari 2017

Ruim veertig mensen namen deel aan de tweede Netwerkbijeenkomst 1WO2 op 11 februari 2017. Het was een geanimeerde bijeenkomst, onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Merijn Ritmeester, met een tweetal voordrachten, twee workshops en veel discussie. Centraal op deze netwerkbijeenkomst stond het betrekken van jongeren bij (herdenkings)activiteiten en het zoeken naar onderlinge verbinding van de aangesloten vrijwilligersorganisaties van oorlogsgetroffenen. Dit alles met als doel: versterking van het Netwerk 1WO2.

Herdenkingskalender
Dik de Boef, voorzitter van de Werkgroep 1WO2, kon melden dat die samenwerking zich ook heeft uitgebreid naar een professionele organisatie, namelijk het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarmee in gezamenlijkheid, onder meer, een kalender zal worden opgesteld met daarop alle herdenkingen. Deze kalender zal op korte termijn ook te raadplegen zijn op de website van het Netwerk 1WO2: www.1WO2.nl  Ook is het de bedoeling dat er links komen naar de websites van de bij het Netwerk 1WO2 aangesloten organisaties. Het is nu een kwestie van weken voordat deze eigen website in de lucht gaat.

Organisatiestructuur
De eerder aangekondigde nieuwe organisatiestructuur van het Netwerk 1WO2 in een stichting is na ampel beraad binnen de Werkgroep 1WO2 afgeblazen. In overleg met het Vfonds, onze belangrijkste subsidiegever, zal moeten worden bepaald welke organisatievorm geëigend is om bij hen subsidie te kunnen aanvragen (dat was de belangrijkste overweging tot institutionalisering).

Jongerenreizen naar Bergen-Belsen
Matthias Ouwejan, vrijwilliger en ambassadeur van de YMCA hield een voordracht waarin hij met name inging op de jaarlijkse jongerenreizen naar het voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen, die de YMCA organiseert en waarbij hij nauw betrokken is. Tijdens deze reis is er onder meer aandacht voor thema’s als actueel racisme en extremisme. De YMCA staat voor Young Mens Christian Association, is in 1844 opgericht en is actief in 119 landen. Bij de Verenigde Naties en de Europese Unie staan ze bekend als een van de grootste vertegenwoordigers van jongeren. Vanuit die optiek zou de YMCA een belangrijk contact kunnen zijn voor het Netwerk 1WO2, dat immers graag geïnteresseerde jongeren wil bereiken. Ook Matthias sprak de hoop uit dat de YMCA met het Netwerk 1WO2 en de aangesloten organisaties zal gaan samenwerken, in welke vorm dan ook.

Kinderen bij herdenkingen
Laurie Faro bezocht als onderzoeker van de Universiteit van Tilburg het afgelopen jaar tientallen herdenkingen in Nederland. Haar aandachtspunt daarbij was vooral hoe kinderen (leeftijd basisschool) bij herdenkingen kunnen worden betrokken. In haar voordracht vertelde ze over haar ervaringen en gaf daarbij een scala aan voorbeelden hoe je kinderen bij herdenkingen kunt betrekken en waar je op moet letten. En wat wel werkt, en wat niet. De belangrijkste conclusie was wel: als je kinderen wilt betrekken, geef ze dan ook een actieve rol en laat ze ook iets bijdragen aan de herdenking en niet alleen als passieve toehoorders, want daarmee motiveer je kinderen niet en is de kans dat ze zich gaan vervelen zeer groot.
 

Discussie over het betrekken van jongeren bij activiteiten
Martine Letterie van de Vriendenkring Neuengamme hield een pitch waarin ze vertelde over haar ervaringen met het betrekken van jongeren bij de activiteiten van hun vereniging. Ze was daar positief over en kwam met een aantal aandachtspunten en suggesties die in een aansluitende discussie werden besproken. Ook hier was de algemene conclusie dat jongeren best zijn geïnteresseerd in het thema van de Tweede Wereldoorlog, maar dat je ze wel een taak moet geven en actief bij je activiteiten betrekken en daarin een eigen verantwoordelijkheid geven.

Workshops
Er waren twee workshops geprogrammeerd. De eerste, onder leiding van John Sijmonsbergen (lid Werkgroep 1WO2), ging over thematische verbindingen die er bestaan tussen de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. In de workshop werden deze geëxploreerd. Doel was om te pogen vast te stellen dat er meer is dat ons verbindt, dan dat ons scheidt (Europa en Azië). Enkele concrete gemeenschappelijke thema’s die genoemd werden waren: het verrichten van dwangarbeid, vrouwenkampen, verzet, internering et cetera.

De tweede workshop ging over ‘Netwerken van naoorlogse generaties’. Vragen die centraal stonden waren onder meer: hoe kunnen de naoorlogse generaties zich het beste organiseren? Hoe kunnen we mensen helpen in hun zoektocht naar informatie over hun familie tijdens de Tweede Wereldoorlog of de Bersiap? Wat kunenn we doen om de naoorlogse generaties met elkaar in contact te brengen. Over deze vragen werd gediscussieerd in de workshop.

Het verslag van deze workshop over de uitkomsten en suggesties die gedaan zijn door de leden van de workshop.

Enquête
Na afloop konden de deelnemers een enquêteformulier invullen, met vragen die met name betrekking hadden op een aantal praktische zaken rond het Netwerk 1WO2 (zoals locatie en frequentie van de bijeenkomsten), maar ook werd afgetast welke ideeën er binnen het Netwerk leven met betrekking tot onderlinge contacten tussen de aangesloten organisaties en te ondernemen activiteiten in dit kader. De resultaten volgen nog.

Conclusie
Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst, waarin weer enkele stappen zijn gezet om de onderlinge band tussen de aangesloten organisaties te verstevigen. Een zo’n stap was het uitwisselen van telefoonnummers met tenminste drie andere deelnemers. Een hele concrete suggestie was nog om deel te nemen aan elkaars herdenkingen en mogelijk om een externe organisatie daarin ook een bescheiden rol te geven.